Main photo: W. Korpusik
Festival Dance

Polish National Song and Dance Ensemble “Śląsk” – Biography and history of “Śląsk”

Polish National Song and Dance Ensemble “Śląsk”, one of the most recognisable artistic ensembles in the world, was founded on July 1 1953 by prof. Stanislaw Hadyna who devoted his life work to its establishment together with Elwira  Kaminska, it’s choreographer. 

Their work has left an indelible mark creating one of the world’s largest, most original and artistically professional groups which displays the beauty and richness of Polish dance, song and its traditions. The Ensemble has always strived for perfection and excellence and won accolades from art and culture critics as well as the public from around the world.

It’s artistry and fame has been built by many great artists and educators over time so that today “Śląsk” performs over 200 concerts a year. Nearly 300 people belong to ‘Śląsk’, over 100 of whom are the artists who make up the choir, ballet, and orchestra.

Collaboration with cultural establishments,  outstanding choreographers and quality musicians ensures the performances are of the highest artistic level and this continued support allows for program expansion with new musical repertoires and choreographies.

In its repertoire, the Ensemble has several artistic programs – from performances which display the colourful and dynamic panorama of Polish folklore from all the regions across the country, through to educational concerts, classical and religious music presentations.  “Śląsk’s” repertoire is a treasure trove of Polish culture, which the Ensemble has presented and showcased for more than six decades.

The Ensemble’s performances display beauty which is made even more stunning by the diverse and colourful costumes from the various regions of Poland. Costumes are handmade, richly embroidered and decorated from natural fabrics such as wool and linen creating sweeping colourful images and forms on the stage. The effects of the dance, music and costumes create a magnificent and unforgettable visual experience.

The Ensemble has won recognition from around the world winning many awards of excellence.

“Śląsk” has produced several albums, five Gold and one Platinum and they have received several nominations for the Fryderyk Polish Music Award. They have performed more than 9000 concerts in front of more than 27 million viewers in 44 countries across 5 continents. “Śląsk” is an outstanding ambassador for Polish culture and traditions around the world. They support and inspire many Polish initiatives abroad and aim to preserve and popularise the beauty and richness of the Polish culture and its traditions.

As well as concerts “Śląsk” promotes tourism and educational programs.

The Silesian Regional Educational Centre functioning within the Ensemble aims at promoting educational activities and cultural values by the development of societal awareness, education of youth and adults in the field of culture and art. The Centre for Regional Education uses the perfectly prepared infrastructure of the Ensemble for creative educational activities, creating projects on a national and international scale: summer art schools, folklore festivals, song and dance reviews and artistic workshops.

Since May 2017, “Śląsk” has been a Cultural Institution of the Silesian Self Government, co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage. The headquarters of the Ensemble is the historic Palace and Park complex in Koszęcin.

Ensemble Director: Zbigniew Cierniak
Artistic Director: Jarosław Świątek
International Affairs: Barbara Nowak
Contact: barbara.nowak@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl

 

 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, założony w Polsce 1 lipca 1953 roku,  jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek artystycznych w kraju i na świecie. „Śląsk” to dzieło życia prof. Stanisława Hadyny i choreografki Elwiry Kamińskiej, którym Zespół zawdzięcza podstawy swojej świetności.

Pracując nad ułożeniem poszczególnych elementów Zespołu oboje odcisnęli swoiste piętno, które zadecydowało o odmienności i oryginalności jednego z największych na świecie zawodowych zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa narodowych tańców, piosenek i obyczajów. Zespół przez dziesięciolecia dążył do perfekcji i najwyższej maestrii, tak bardzo docenianej dziś zarówno przez krytyków sztuki jak również publiczność, bez względu na szerokość geograficzną, różnice kulturowe czy język.

Sławę i kunszt wykonawczy budowało   wiele   pokoleń   wspaniałych   artystów   i   pedagogów.   Dziś   „Śląsk”   to   prężnie działająca instytucja   kultury  o ogromnych możliwościach wykonawczych, realizująca ok. 200 koncertów rocznie, w skład której wchodzi blisko 300 osób, z czego ponad 100 należy do zespołu artystycznego, tworzonego przez profesjonalnych artystów chóru, baletu i orkiestry.

Współpraca z autorytetami w dziedzinie kulturoznawstwa oraz wybitnymi choreografami i muzykami zapewnia realizację spektakli na najwyższym poziomie artystycznym oraz umożliwia poszerzanie spektrum programowego o nowe formy muzyczne i choreografie.

W swoim repertuarze Zespół posiada kilkanaście programów artystycznych – od wielkich widowisk ukazujących barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej i sakralnej. Repertuar „Śląska” to wielka skarbnica polskiej kultury, którą Zespół prezentuje już przeszło sześć dekad.

Wszystkie koncerty Zespołu okraszone są przepięknymi, wręcz oszałamiającymi w swej różnorodności i kolorystyce kostiumami, prezentującymi różne regiony Polski.  Zespół prezentuje niesamowitą kolekcję ręcznie wykonanych, bogato haftowanych i zdobionych kostiumów z naturalnych tkanin takich jak: wełna i len, które w zależności od charakteru tańca tworzą przed publicznością wirujące obrazy o różnych kolorach i formach.
Wszystkie elementy wchodzące w skład prezentacji scenicznych: od muzyki i tańca po kostiumy, tworząsugestywneiniezapomnianebogactwoefektówwizualnychiprzeżyćartystycznych.

Poziom artystyczny Zespołu zaowocował uznaniem na całym świecie a w ślad za tym licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

W swoim dorobku zespół ma kilkanaście płyt, w tym 11 wydanych w Złotej Kolekcji „Śląska”, z których pięć posiada status Złotych Płyt, jedna Platynową oraz kilka nominacji do Polskiej Nagrody Muzycznej „Fryderyków”.

„Śląsk” – Wielki Ambasador Polski na świecie -zrealizował   ponad   9   tysięcy   koncertów   dla   przeszło   27   milionów   widzów,   w   44   krajach  na 5 kontynentach.

Klasa wykonawcza „Śląska” niezmiennie od lat cieszy się uznaniem publiczności międzynarodowej, będąc jednocześnie wspaniałym spoiwem kraju z Polonią rozsianą po wszystkich zakątkach świata.

„Śląsk” stanowi równocześnie inspirację oraz podporę merytoryczną dla szeregu inicjatyw kręgów polonijnych ukierunkowanych na podtrzymywanie i popularyzację przepięknego i bogatego dziedzictwa kulturowego Polski zagranicą.

Oprócz koncertów „Śląsk” prowadzi także bogatą działalność edukacyjną i turystyczną.

Należące do Zespołu: Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, którego zadaniem jest działalność edukacyjna upowszechniająca i promująca wartości kulturowe, służy rozwijaniu i kształtowaniu świadomości społeczeństwa,  edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury i sztuki. Centrum wykorzystuje doskonale przygotowaną infrastrukturę Zespołu do twórczych działań edukacyjnych, tworząc przedsięwzięcia na skalę krajową i międzynarodową: letnie szkoły artystyczne, festiwale folklorystyczne, przeglądy pieśni i tańca oraz warsztaty artystyczne.

Od maja 2017 roku Zespół „Śląsk” jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Siedzibą Zespołu jest zabytkowy Zespół Pałacowo – Parkowy w Koszęcinie.

Dyrektor Zespołu: Zbigniew Cierniak
Kierownik artystyczny: Jarosław Świątek
International Affairs: Barbara Nowak
Kontakt: barbara.nowak@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl

Main photo: W. Korpusik