Children's Program

Polska Szkoła Sobotnia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville

Szkoła w Rowville dba o kultywowanie języka i kultury polskiej pośród najmłodszego pokolenia Polaków w Melbourne. Prowadzi zajęcia dla różnych grup wiekowych, w tym grupy przedszkolnej. Szkoła posiada akredytację Wiktoriańskiego Departamentu Edukacji.  

Uczniowie Polskiej Szkoły w Rowville pamiętają o ważnych uroczystościach takich jak Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą, Powstanie Warszawskie oraz Dzień Niepodległości. Szkoła z dumą uczestniczy też w wielu projektach edukacyjnych. W roku 2018 uzyskała ona zaszczytny tytuł Szkoły Młodych Patriotów.

Od tego samego roku, Polska Szkoła w Rowville wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 z Ełku bierze udział w projekcie edukacyjnym Stowarzyszenia Wspólnota Polska “Razem dla Edukacji”. W ubiegłym roku gościła u siebie grupę dzieci i nauczycielek z zaprzyjaźnionej szkoły z Polski.

Uczniowie z przyjemnością uczestniczą też w wycieczkach edukacyjnych, np. do Melbourne Museum oraz Melbourne Zoo.

Działalność Szkoły można śledzić na stronie Facebook Polish Saturday School,

Szkoła w Rowville chętnie uczestniczy też w wielu lokalnych uroczystościach, takich jak Piknik Wielopokoleniowy, Urodziny Niepodległej, 65 urodziny Polskiej Szoły w St Albans oraz oczywiście Polski Festiwal na Federation Square.

Ze względu na szczególne okoliczności, w tym roku uczniowie, pod opieką swoich nauczycielek, przygotowali wirtualny projekt zatytuowany “Szkolne Przyjaźnie” do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.

Polska Szkoła Sobotnia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mieści się w Rowville przy1325 Stud Road, 3178.

 

 

The Marshal Piłsudski school in Rowville cultivates Polish language and culture among the youngest generation of Poles in Melbourne. They conduct classes for various age groups, including the preschool group. The school is accredited by the Victorian Department of Education. 

Students of the Polish School in Rowville remember about important national celebrations such as the Constitution Day, the Day of the Flag and Poles abroad, Warsaw Uprising and Independence Day, to mention just a few.

The school proudly participates in many educational projects. In 2018 the Marshal J. Pilsudski School received the honourable title of the School of Young Patriots.

Since 2018 the Polish School in Rowville, together with the Primary School No. 1 from Ełk (Poland), have been participating in the educational project of the Polish Community Association “Together for Education”. Last year, they hosted a group of children and teachers from Poland here in Melbourne.

Students from the Polish School in Rowville also take part in educational trips, e.g. to the Melbourne Museum and Melbourne Zoo.

The school can be followed on the Facebook website of the Polish Saturday School, Rowville and on the YouTube channel.

The Polish school in Rowville also eagerly participates in many local celebrations such as the Multi Generation Picnic, Independence Day, 65th birthday of the Polish School in St Albans and of course the Polish Festival at Federation Square.

Due to the special circumstances this year, the school has prepared a virtual project called “School Friendships” that is going to be presented now.

Marshal Józef Piłsudski Polish Saturday School is located at 1325 Stud Road in Rowville, 3178.